รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Change Your Body
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One
1.นางสาวปัทมวรรณ บุญช่วย
22 14
2 Englishหรรษา
สถานที่เรียน : ห้องม.2/4
1.นางสาวจารุวรรณ ซังเรือง
22 23
3 free dance style
สถานที่เรียน : สนามวอลเล่ย์บอลเก่า ตรงลานน้ำตก
1.นางสาวกมลคณิสร์ รัตนะ
22 22
4 How to แต่งนิยาย
สถานที่เรียน : ห้องม.2/1
1.นางพนิดา ราชพิทักษ์
22 22
5 Together's games
สถานที่เรียน : ห้องเกษตร
1.นางสาวกนกรัตน์ รักชาติ
2.นางสาวณัฐฐานิตา ทองโกย
22 23
6 TP E-Sport
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์1
1.นายรัชชานนท์ พูลเอียด
22 22
7 กฎหมายน่ารู้
สถานที่เรียน : ห้องสังคมศึกษา
1.นางสาวเบญจมาศ ทะเลลึก
22 15
8 การโรงแรมและการท่องเที่ยว
สถานที่เรียน : ห้องม.6/3
1.นางสาวปวีณ์ธิดา อินทรัตน์
22 22
9 การวางแผนการอยู่ร่วมกันในสังคม
สถานที่เรียน : ห้องม.4/1
1.นางสาวศิริวรรณ รอดแป้น
22 22
10 ขนมไทย
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.นางสาวปาริชาต เดชอาษา
2.นางสาวโสภา คำวุ่น
22 22
11 ความรู้เรื่องอาหารในโรงแรม
สถานที่เรียน : ห้องม.3/4
1.นางวาสนา ภัทรกิตต์สกุล
22 22
12 จี๊นจีน
สถานที่เรียน : ห้องข้างห้องนาฏศิลป์
1.นางสาวกรุณา ไตรบุญ
2.นางสาวมัณฑิตา สายัณ
22 19
13 เซปักตะกร้อ
สถานที่เรียน : สนามเซปักตะกร้อ
1.นางสาวฑิฆัมพร เกิดอารมย์สุข
22 22
14 ดนตรี
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
1.นายอมรเทพ พิกุลทอง
25 26
15 ทุ่งโพธิ์ E-Sport
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 2
1.นางสาวชลนิชา เมืองเกิด
22 22
16 นศท.
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์วัฒนธรรม
1.นายไชยวัฒน์ สกุลแก้ว
- - - 30 10
17 บันเทิง ไทยแดนซ์
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.นางสาวฉัตรฑริยา บำรุงผล
22 17
18 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาสเกตบอล
1.นางสาววิริยาภรณ์ โกยสกุล
2.นายศุภชัย ทองฉิม
22 22
19 ใบ้คำทายใจ
สถานที่เรียน : ห้องม.5/3
1.นายสมชาย วัฒนสถิตย์พงษ์
22 24
20 ประดิษฐ์หรรษา
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.นางสาวสกาวเดือน ศิริรัตน์
22 22
21 ปริศนาพาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้องม.1/1
1.นางสอาด วงศ์ฉกาจ
22 22
22 ผ่อนกายสบายใจ
สถานที่เรียน : ห้องม.3/1
1.นางสาวรัชนีกร เวียงคำ
22 22
23 พับเหรียญโปรยทาน
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.นางสายใจ สงวนทรัพย์
22 22
24 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตซอล บริเวณหน้าเสาธง
1.นายยฟิตรี มะยะ
2.นายวันจักรี มีช่วย
22 23
25 ฟุตบอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายอรุณ ราชพิทักษ์
22 22
26 ฟุตบอล2
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายนคร นวลปาน
23 23
27 มหัศจรรย์ไทยแลนด์
สถานที่เรียน : ห้องไกล่เกลี่ย
1.นายนิรันดร์ ทองวล
22 22
28 ม็อกเทล
สถานที่เรียน : ห้องม.3/3
1.นางศุภวรรณ บ่อหนา
22 22
29 รู้จักโลกคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องคณิตศาสตร์
1.นางสาวจุฑารัตน์ ใส้เพี้ย
22 17
30 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล
1.นายสุทธิชัย เพชรชมทรัพย์
22 22
31 ศิลปะเสริมความสุข
สถานที่เรียน : ห้องม.6/1
1.นางสาวณัฐณิชา อรน้อม
2.นางสาวทักษิณา เจ๊ะโส๊ะ
22 22
32 สปอยซีรี่ย์
สถานที่เรียน : ห้องเคมี
1.นางสาวชนัญญา เนตรบุตร
2.นายภูริช พิศาลสาคร
22 22
33 สร้างสรรค์หรรษา
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ
1.นายพิสิษฐ์ สงวนทรัพย์
22 22
34 หมากฮอส
สถานที่เรียน : ห้องม.5/1
1.นางสาวบุปผา วงศ์ไชย
22 22
35 อาหารไทย
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.นางสาววรัตดา รอดประชุม
22 22