ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาเข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายวิชาการ