รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Art Therapy
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ
1.นายพิสิษฐ์ สงวนทรัพย์
16 18
2 Biology
สถานที่เรียน : ห้องวิทยาศาสตร์ 2
1.นางสาวโสภา คำวุ่น
16 18
3 DIY
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ม.4/3
1.นางสาวชนัญญา เนตรบุตร
16 19
4 Everyday Chinese
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ม.4/2
1.นางสาวมัณฑิตา สายัณ
16 17
5 Everyday English
สถานที่เรียน : ห้อง ม.5/2
1.นางสาววิลาสิณี ประกับสิน
16 18
6 GAMEดีมีคุณภาพ
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
1.นางสาวชลนิชา เมืองเกิด
16 18
7 How to become a gamer
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
1.นายรัชชานนท์ พูลเอียด
16 18
8 Journal for junior
สถานที่เรียน : ห้อง ม.5/1
1.นางสาวปาริชาต เดชอาษา
16 20
9 Relaxing Music
สถานที่เรียน : ห้องเรียน ม.6/1
1.นางสอาด วงศ์ฉกาจ
16 17
10 กรีฑา
สถานที่เรียน : ลานน้ำตก
1.นางศุภวรรณ บ่อหนา
16 18
11 การแข่งขันบาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาสเกตบอล
1.นางสาววิริยาภรณ์ โกยสกุล
16 18
12 ค็อกเทลสวรรค์ชั้น 7
สถานที่เรียน : ห้อง ม.6/2
1.นางสาวศิริวรรณ รอดแป้น
16 18
13 งานประดิษฐ์
สถานที่เรียน : ห้อง ม.2/4
1.นางสาวกรุณา ไตรบุญ
16 18
14 ชวนน้องตีป้อม (E-Sport)
สถานที่เรียน : ห้อง ม.5/3
1.นายภานุวัฒน์ จันทร์สว่าง
16 18
15 ดนตรีสากล
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
1.นายอมรเทพ พิกุลทอง
16 30
16 เดินวิ่งออกกำลังกาย
สถานที่เรียน : ใต้ถุนอาคาร 1
1.นายนิรันดร์ ทองวล
16 18
17 ที่ปรึกษาทางใจ
สถานที่เรียน : ห้อง ม.2/1
1.นางสาวณัฐฐานิตา ทองโกย
16 21
18 นักศึกษาวิชาทหาร
สถานที่เรียน : ห้อง ม.1/1
1.นายวันจักรี มีช่วย
- 16 18
19 บอร์ดเกมส์
สถานที่เรียน : ห้อง ม.3/4
1.นางสาวจารุวรรณ ซังเรือง
16 18
20 ปั่นเพื่อพ่อ ยกล้อเพื่อแม่
สถานที่เรียน : ใต้ถุนอาคารส้ม
1.นายสมชาย วัฒนสถิตย์พงษ์
16 18
21 เปิดใจ ลองคุย
สถานที่เรียน : ห้อง ม.2/2
1.นางสาวฑิฆัมพร เกิดอารมย์สุข
16 19
22 พักกาย พักใจ
สถานที่เรียน : ห้อง ม.3/1
1.นางสาวสุภาวดี เติมใจ
16 18
23 พักกาย สบายใจ
สถานที่เรียน : ห้อง ม.2/3
1.นางสาวทักษิณา เจ๊ะโส๊ะ
16 22
24 พับได้พับเลย
สถานที่เรียน : โรงอาหาร
1.นางสาวพัชวดี ดุมลักษณ์
16 18
25 พี่จะพาน้องล่องซีรี่ย์
สถานที่เรียน : ห้องเคมี
1.นายฟิตรี มะยะ
16 20
26 พูดได้ไหมพี่จี้
สถานที่เรียน : ห้อง ม.4/1
1.นางวาสนา ภัทรกิตต์สกุล
16 19
27 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนามหน้าเสาธง
1.นายนคร นวลปาน
16 18
28 ฟุตบอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.นายศุภชัย ทองฉิม
16 20
29 เม้าท์มอยหอยสังข์ (เมาท์ได้ทุกเรื่อง)
สถานที่เรียน : ห้อง ม.6/3
1.นายภูริช พิศาลสาคร
16 18
30 โลกคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องคณิตศาสตร์
1.นางสาวจุฑารัตน์ ใส้เพี้ย
16 18
31 วอลเลย์บอลชายหาด
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล
1.นายสุทธิชัย เพชรชมทรัพย์
16 18
32 วอลเลย์บอลในร่ม
สถานที่เรียน : หอประชุม
1.นางสาวปัทมวรรณ บุญช่วย
16 20
33 วาดรูปออกแบบสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง ม.3/2
1.นางพนิดา ราชพิทักษ์
16 18
34 ศิลปะการแสดง
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.นางสาวฉัตรฑริยา บำรุงผล
16 19
35 ศิลปะสร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องวิทยาศาสตร์
1.นายอรุณ ราชพิทักษ์
16 18
36 สภานักเรียน
สถานที่เรียน : ห้อง ม.1/3
1.นางสาวเบญจมาศ ทะเลลึก
16 18
37 สร้างสรรค์สามัคคี
สถานที่เรียน : ห้องสังคมศึกษา
1.นางสาวบุปผา วงศ์ไชย
16 18
38 สร้างสรรค์หรรษา
สถานที่เรียน : ห้อง ม.4/4
1.นางสาวปวีณ์ธิดา อินทรัตน์
16 18
39 เสมารักษ์
สถานที่เรียน : ห้อง ม.1/4
1.นางสาวสกาวเดือน ศิริรัตน์
16 18
40 หมากรุกไทย
สถานที่เรียน : ห้อง ม.3/3
1.นายกัณชิษณุพงษ์ ตุลา
16 18
41 อาหารและโภชนาการ
สถานที่เรียน : ห้อง ม.5/4
1.นางสาววรัตดา รอดประชุม
16 18