รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Animation And E-Sport
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
1.นายนคร นวลปาน
18 18
2 Cover Dance
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวฉัตรฑริยา บำรุงผล
2.นายจิรพงษ์ วิฑูรย์พิศาลศิลป์
36 36
3 DIY Kids สิ่งประดิษฐ์สร้างได้ด้วยมือเรา
สถานที่เรียน : -
1.นางสาววรัตดา รอดประชุม
18 18
4 Dreamer colorful dance
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวรัชนีกร เวียงคำ
18 18
5 E-sport
สถานที่เรียน : -
1.นายอรุณ ราชพิทักษ์
18 18
6 E-sport 2
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
1.นายรัชชานนท์ พูลเอียด
18 18
7 English is fun
สถานที่เรียน : -
1.นางวาสนา ภัทรกิตต์สกุล
18 18
8 English-Chiness Stage preformance
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวโสภา คำวุ่น
18 19
9 Food everything
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวฑิฆัมพร เกิดอารมย์สุข
18 18
10 Music
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
1.นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู
2.นายอภิชัย ศุภศิลป์
36 36
11 Mute word (ใบ้คำ)
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวประภัสสร อินทร์สุวรรณ
18 18
12 TP Student Chef
สถานที่เรียน : -
1.นายภูริช พิศาลสาคร
18 18
13 Volleyball Club
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล
1.นายสุทธิชัย เพชรชมทรัพย์
18 18
14 Your favorite Song (เพลงโปรดของคุณ)
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวปาริชาต เดชอาษา
18 18
15 การจัดโต๊ะอาหารและห้องพักภายในโรงแรม
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวปวีณ์ธิดา อินทรัตน์
18 18
16 การเมืองในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวจุฑารัตน์ ใส้เพี้ย
2.นางสาวศิริวรรณ รอดแป้น
36 36
17 การละเล่นพื้นบ้าน
สถานที่เรียน : -
1.นายมนัสวี นิจการ
18 18
18 การแสดง
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวชนัญญา เนตรบุตร
18 18
19 ขนมไทยพาเพลิน
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวบุปผา วงศ์ไชย
18 19
20 ควงขวด บาร์เทนเดอร์
สถานที่เรียน : -
1.นายวันจักรี มีช่วย
18 18
21 ดับจิต ดับใจ
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวมัณฑิตา สายัณ
18 18
22 เดิน-วิ่ง
สถานที่เรียน : -
1.นางพนิดา ราชพิทักษ์
18 19
23 เทคโนโลยีที่ทันสมัย
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
1.นางสาวชลนิชา เมืองเกิด
18 18
24 นศท.
สถานที่เรียน : -
หมายเหตุ : รับเฉพาะนักเรียนที่เรียนนศท.เท่านั้น
1.นายไชยวัฒน์ สกุลแก้ว
- - - 40 15
25 แบดมินตัน
สถานที่เรียน : -
1.นายสมชาย วัฒนสถิตย์พงษ์
18 18
26 ผ่อนคลายเพื่อการเรียนรู้
สถานที่เรียน : -
1.นางสายใจ สงวนทรัพย์
19 19
27 พับเหรียญโปรยทาน
สถานที่เรียน : -
1.นางสาววรรณา ไชยเพศ
18 18
28 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนามหน้าเสาธง
1.นางสาวปัทมวรรณ บุญช่วย
19 20
29 มหัศจรรย์ไทยแลนด์
สถานที่เรียน : -
1.นายนิรันดร์ ทองวล
18 30
30 ม็อคเทล
สถานที่เรียน : -
1.นางศุภวรรณ บ่อหนา
18 18
31 ร้องเต้นโชว์
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวจารุวรรณ ซังเรือง
- 18 18
32 เรืองเล่าของเด็ก Gen Z
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวเบญจมาศ ทะเลลึก
18 18
33 วัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวณัฐณิชา อรน้อม
18 18
34 วิถีชีวิต
สถานที่เรียน : -
1.นางสาวกมลคณิสร์ รัตนะ
18 19
35 ศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ
1.นายพิสิษฐ์ สงวนทรัพย์
18 19
36 ออกสเต็ป ตามสไตล์
สถานที่เรียน : -
1.นางสอาด วงศ์ฉกาจ
18 18